Algemene leveringsvoorwaarden


Lukkien OpleidingsCentrum Cranendonck BV (LOCC)


1.0 Algemeen


1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LOCC diensten en/of
goederen van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever
levert. LOCC aanvaardt geen eventuele (inkoop) voorwaarden
van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.
1.2 Definities:
 Lukkien OpleidingsCentrum Cranendonck BV opererend
onder de naam LOCC en als zodanig ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven
onder nummer 17166310, zijnde leverancier van diensten
en/of goederen aan opdrachtgever. Hierna te noemen leverancier.
 Opdrachtgever: individu of rechtspersoon die met leverancier
een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van
diensten en/of goederen. Hierna te noemen opdrachtgever.
 Opleiding: opleiding, cursus, training, diensten of andere
werkzaamheden die leverancier in opdracht van opdrachtgever
aan opdrachtgever uitvoert of levert.
 Toelatingseisen: In de opleidingsomschrijving beschreven
instapniveau c.q. de vereiste basiskennis en/of toelatingseisen.


2.0 Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever met
betrekking tot het leveren van een dienst, de uitvoering van
een opleiding of het leveren van goederen, komt tot stand
door ondertekening door de opdrachtgever van een aanmeldingsformulier,
orderbevestiging of overeenkomst. Door ondertekening
hiervan of door aanvragen van een prijsopgave
verklaart de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te
kennen en te accepteren.


3.0 Uitvoering


3.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling
of hij/zij de vereiste basiskennis bezit dan wel voldoet aan de
gestelde toelatingseisen.
3.2 Opdrachtgever en leverancier komen een opleidingsplan
overeen waarbij leverancier ervoor zal zorgdragen dat op de in
de offerte gespecificeerde plaats (bijv. het kantoor of bedrijfspand
van opdrachtgever, of elders) en tijdstip (een) ter zake
kundige docent(en) aanwezig is (zijn) en opdrachtgever op
zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat op de afgesproken plaats
en tijdstip de opgegeven deelnemers aanwezig zijn.
3.3 Een deelnemer ontvangt slechts dan een certificaat van
een gevolgde opleiding wanneer hij voldoet aan de toelatingeisen
en aan de gestelde certificeringeisen, hetzij die van externe
certificerende instanties van toepassing op betreffende
opleiding dan wel eisen geformuleerd door leverancier.


4.0 Prijzen


4.1 De door leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij anders
opgegeven, exclusief BTW.
4.2 Aanbiedingen en prijsopgaven hebben een geldigheidsduur
van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Het
staat de leverancier vrij om een aanbieding te verlengen.


5.0 Betaling


5.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn
binnen 14 dagen na facturering op een door leverancier te
bepalen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Indien de datum waarop de opleiding wordt aangevangen
eerder is dan de datum bedoeld in artikel 5.1 dient de betaling
bijgeschreven te zijn voor aanvang van de training.
5.3 Heeft na de hiervoor genoemde betalingstermijn of de
datum van aanvang van de training nog geen betaling plaats
gevonden, dan is de opdrachtgever in gebreke zonder dat
hiertoe door leverancier schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk
is. Opdrachtgever is tevens de wettelijke rente verschuldigd
alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten,
die hierbij worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag
met een minimum van € 35,00.
5.4 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het leverancier
vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In
dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
(incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever.
Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders
en advocaten, ook indien deze de in rechte toe
te wijzen proceskosten overschrijden.
5.5 Eventueel gedane betalingen dienen eerst om de
verschuldigde rente en kosten te voldoen en in de tweede
plaats om de langst openstaande factuur te voldoen.
5.6 De opdrachtgever mag een schuld uit deze overeenkomst
niet met enige vordering op leverancier verrekenen,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
5.7 Leverancier behoudt zich ten alle tijden het recht voor
om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te
verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan
worden opgeschort totdat verlangde zekerheid is gesteld.


6.0 Ontbinding


In geval van overschrijding van de betalingstermijnen
zoals bedoeld in artikel 5.1 t/m 5.7 kan leverancier besluiten
de opdrachtgever schriftelijk te berichten dat de verstrekte
opdracht niet uitgevoerd zal gaan worden, zonder
afstand te doen van hetgeen gesteld in artikel 5.1 t/m
5.7.


7.0 Annulering en wijziging


7.1 Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk plaats
te vinden.
7.2 Voor trainingen die via de open inschrijving (cursus)
worden gegeven gelden de volgende annuleringskosten.
Bij annulering binnen de onderstaande aangeven periode
voor aanvang van de opleiding/training wordt het daarachter
aangegeven deel van de gehele trainingsprijs in
rekening gebracht.
 Meer dan 14 dagen: € 75,00
 Korter dan 2 weken: 100%
 Afwezigheid op de opleidingsdag(en): 100%
7.3 Indien voor u een opleiding op maat of bedrijfsopleiding
wordt verzorgd gelden onderstaande annuleringskosten.
Bij annulering binnen de onderstaande aangeven
periode voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum
wordt het daarachter aangegeven deel van de gehele
opleidingsprijs in rekening gebracht.
 Meer dan 14 dagen: 75%
 Korter dan 2 weken: 100%
 Afwezigheid op de opleidingsdag(en): 100%
7.5 De reden van annulering is niet van invloed. Het
vastgestelde percentage betaalt opdrachtgever over de
gehele overeengekomen opleidingsprijs.
7.6 Indien opdrachtgever en leverancier overeen gekomen
zijn dat leverancier zaken met betrekking tot verblijf
van deelnemers zou regelen en verrekenen dan zullen in
geval van annulering de eventuele kosten, bijvoorbeeld
lunch of overnachting, die leverancier als gevolg daarvan
moet betalen aan derden, bijvoorbeeld de instelling waar
de opleiding gehouden zou worden, worden doorberekend
aan de annulerende opdrachtgever.
7.7 Indien na annulering kosten voortkomen voor leverancier
uit het annuleren van bijvoorbeeld hotelovernachtingen
en dergelijke voor (medewerkers van) leverancier
in relatie tot het geannuleerde, zullen deze worden doorberekend
aan de annulerende opdrachtgever.
7.8 Bij wijziging naar een nieuwe cursusdatum worden
per cursist € 55,00 wijzigingskosten in rekening gebracht.


8.0 Niet doorgaan van opleidingen


8.1 Leverancier zal al het redelijke in het werk stellen om
de opleidingen doorgang te laten vinden. Leverancier is
echter niet aansprakelijk als opleidingen niet doorgaan
vanwege feiten die buiten zijn invloedsfeer liggen.
8.2 Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden
een docent niet meer beschikbaar is voor het geven van
de opleiding en niet vervangen kan worden, zal Leverancier
al het redelijke in het werk stellen om de betreffende
opleiding eventueel op een ander tijdstip te laten doorgaan.
Indien dat niet mogelijk mocht blijken, dan zal leverancier
de reeds betaalde opleidingskosten aan opdrachtgever
terugbetalen.